Logo_AlWasl

De naam AL-Wasl betekent contact/bemiddeling.

Doelen

Het buurtvaderproject Al-Wasl heeft de volgende doelen:
– het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Laak;
– het verbeteren van de communicatie met en tussen buurtbewoners;
– het aanscherpen van de sociale controle in het stadsdeel;
– een brugfunctie vormen tussen ouders en (hun) jongeren;
– jongeren motiveren om te werken aan een goed toekomstperspectief.

Taken

Buurtvaders 1

Door in groepsverband te lopen, moet het voor de wijkbewoners na korte tijd duidelijk zijn, dat de buurtvaders in de wijk lopen om de leefbaarheid en veiligheid te stimuleren. Door consequent elke avond in het stadsdeel aanwezig te zijn, moet een duidelijke structuur in het straatbeeld ontstaan.

Vadercentrum AdamContact maken met wijkbewoners, en met name met jongeren, die zich op straat bevinden.
Buurtvaders moeten hun doelen kenbaar maken aan de wijkbewoners. Dit kan zeer eenvoudig door wijkbewoners in eerste instantie te groeten en vervolgens een gesprekje aan te gaan. Hierdoor wordt de basis gelegd van het kennen en gekend worden.

Communiceren met deze wijkbewoners.
Dit is een vervolg op het voorgaande punt. Na verloop van tijd moeten de gesprekken enige diepgang krijgen. Als gemeenschappelijk thema van de buurtvaders en de wijkbewoners kan de huidige situatie in de wijk besproken worden. Tevens kan na enige tijd, aan wijkbewoners waar een goed contact mee is opgebouwd, gevraagd worden naar hun eigen toekomstbeeld met betrekking tot de wijk. Buurtvaders kunnen ideeën van deze bewoners mogelijk ondersteunen.

Sociale controle en het corrigeren van ongewenst gedrag.
Na de kennismakingstijd moet het mogelijk zijn om bewoners aan te spreken op ongewenst gedrag. Het moet dan gaan om zeer lichte tot lichte overtredingen, de gewone waarden en normen die voor iedere burger gelden. Denk hierbij aan het gooien van vuil op straat, het klimmen in bomen, het voetballen tegen portiekdeuren, enz.

Buurtvaders 3

Signaleren.
Naast het aanspreken van wijkbewoners op ongewenst gedrag worden de buurtvaders ook geconfronteerd met problemen, die zij niet kunnen behappen. Hierbij zou mogelijk hun eigen veiligheid in gevaar komen. Denk hierbij aan het aanspreken van een grote groep overlast gevende jongeren, een dronken agressieve wijkbewoner, een uit de handlopende burenruzie, enz. Maar dit soort zaken zijn wel van belang voor de wijk. Verwacht wordt van de buurtvaders om deze zaken wel schriftelijk te signaleren, zodat alle buurtvaders op de hoogte zijn van deze situaties. Tevens moeten de buurtvaders terstond en ter plaatse inschatten of zij middels hun mobiele telefoon de politie in kennis moeten stellen. Dit moet gezien worden als een normale burgerplicht.

Bemiddelen.
Bij enkele kleine incidenten is het mogelijk, dat de buurtvader gaat bemiddelen. Van tevoren moet er ingeschat worden of de veiligheid van de buurtvader niet in het gedrang komt. Bij een conflict op straat kan een buurtvader mogelijk bemiddelen als hij beide partijen kent. Tevens zou een buurtvader kunnen bemiddelen tussen een wijkbewoner en een instantie.

Verwijzen.
Na verloop van tijd beschikken de vaders over een soort netwerkje. Tevens ontstaat door het werk wat de buurtvaders verrichten inzicht in de sociale kaart van Den Haag. Deze ervaringen kunnen buurtvaders gebruiken om wijkbewoners door te verwijzen naar de juiste instantie. Denk hierbij aan de jongere die werk zoekt. De buurtvader kan deze jongere doorverwijzen naar de Gids. Of een moeder van een eenoudergezin, die problemen heeft met de opvoeding van haar tienerdochter. De buurtvader kan deze moeder door verwijzen naar de Framboos of de Koffiepot.

Buurtvaders 2